2013-04-18 (2013-05-13)

 

Alla detaljer kring krav, datum för mätperioder och datum för rapportering är klara.

” 50 miljoner fördelas på antalet registreringar i BPSD-registret genom att ett värde per registrering räknas fram. Medlen fördelas sedan till kommunerna i relation till antalet utförda registreringar i BPSD-registret.

Registreringen sker med beaktande av gällande sekretess- och registerlagstiftning. Kommuner som infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom för den som är varaktigt beslutsoförmögen utan att göra registreringar i BPSD-registret kan till BPSD-registret lämna in uppgifter över antalet utförda BPSD-bedömningar under förutsättning att bedömningarna är dokumenterade i journal. Antalet sådana bedömningar kommer att medräknas vid beräkning av prestationsersättning”.

En uppdatering av Genomförandeplanen 2013 för “Överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013″ finns att läsa på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida. Läs mer  HÄR under punkten 3.3

 

Nytt

Från och med april månad (2013-04-01) finns två alternativ för registrering i BPSD-registret och oavsett vilket alternativ enheten/kommunen väljer, genererar detta prestatisonsersättning.

Alternativ 1 – För vanlig registrering i BPSD-registret som tidigare.

Alternativ 2 – För användandet av den struktur som finns i registret: NPI-skattning- analys- åtgärd – uppföljning UTAN att lägga in detta i registret. Det ska vara registrerat i journalen (t.ex i genomförandeplanen)

 

De enheter som väljer att dokumentera i journalen ska varje månad skicka in uppgifter till BPSD-registret. De uppgifter som ska skickas in är:

– Kommun

– Enhetens namn

– Vilken månad det gäller

– Antal registreringar

 

Uppgifterna mailas till rapport.sus@skane.se senast den 15:e varje månad.

Ett gott råd är att ni på enheten samordnar detta och utser en person som ansvarar för att sammanställa & skicka in uppgifterna

Varje enhet får alltså själv avgöra vilka personer som ska läggas in i registret och till vilka man använder mallen. Enheten kan alltså göra på båda sätten för olika personer.

Förutsättningarna för att ta del av prestationsersättningen är fortfarande att det finns ett avtal mellan BPSD-registret och enheten (alternativt ett kommunövergripande avtal) samt att man har deltagit i vår 2-dagarsutbildning.

 

Ett förslag är att använda sig av denna mall om man inte vill registrera i registret. (Uppdaterad okt 2013)

[gview file=”https://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2010/05/DOKUMENT-REGISTRERING-uppdat-okt-2013.pdf”]