Socialdepartementet meddelar den 15 december 2011 följande beslut;

Staten har slutet en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som syftar till att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifisera samverkan mellan kommuner och landsting.

Målet med överenskommelsen är även att effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i större grad utgår ifrån de mest sjuka äldres behov.

Det arbete som bedrivs inom ramen för satsningen ska bli en integrerad del av landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet. De medel som avsätts inom området för 2012 och framåt, ska huvudsakligen fördelas enligt en prestations- och resultatbaserad modell där krav och mål successivt höjs.

Socialdepartementet har nu presenterat flera nya åtgärder i det fortsatta arbetet med att ge stöd åt ett långsiktigt förbättringsarbete i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre, däribland en åtgärd som berör BPSD-registret;

För att påskynda utvecklingen och förbättringsarbetet när det gäller vården och omsorgen om personer med demens, ges prestationsbaserat stöd till de verksamheter som registrerar i kvalitetsregistren SveDem och BPSD.

 

 

Läs Socialdepartementets ”Överenskommelse 2012 – De mest sjuka äldre”på länken nedanför

_Överenskommelse+om+de+mest+sjuka+äldre+2012.pdf_