GDPR

En ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) blir svensk lag och tillämpas från den 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL), men kommer också att påverka patientdatalagen (PDL).

Dataskyddsförordningen påverkar arbetet i BPSD-registret i flera avseenden.
För BPSD-registret handlar det bland annat om att:
– säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering i registret
– säkerställa att IT-leverantören RC Syd följer dataskyddsförordningen
– se till att det finns rutiner för radering, rättelse och utdrag
– se till att det finns rutiner för incidenthantering som sätts upp mellan Region Skåne (CPUA- Centralt personuppgiftsansvarig) och IT-leverantör (RC Syd).

Informationsskyldighet:
För att säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade personen har SKL och Kansliet för Nationella Kvalitetsregister tagit fram mallar, som register och vårdgivare kan använda för att säkerställa att informationsskyldigheten följs.

Information om att personer kommer att registreras i BPSD-registret ska, precis som tidigare, ges både muntligt och skriftligt till den som ska registreras.
Dokumentet nedan innehåller uppdaterad information kring personens rättigheter och ska alltid lämnas ut. (Dokumentet finns även på hemsidan under fliken Övrigt/Dokument)
Information till vårdtagare (Version 3 – juni 2018)

Personuppgiftsbiträdesavtal:
Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan BPSD-registret och er som vårdgivare. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. I BPSD-registrets fall skrivs avtalet mellan Region Skåne (CPUA) och RC Syd.

Vårdgivare är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter i registret och CPUA för sin behandling, vilket framgår av patientdatalagen.

Vid frågor angående personuppgiftsbiträdesavtal går det bra att kontakta:
manolis.nymark@skl.se (jurist på SKL, kansliet för kvalitetsregister)

För mer information:
https://www.datainspektionen.se/

Start


http://kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

– Vilka data som sparas i BPSD-registret finner du här Variabellista
– Begäran om registerutdrag Begäran om registerutdrag
– Information till användare om sparade personuppgifter finner du här Info om sparade uppgifter – GDPR

Vill du skriva ut ovanstående information, finns den i utskriftsvänlig version här GDPR och kvalitetsregister

ÅRLIGT MÖTE

Den 22 november 2018 håller vi i år BPSD-registrets Årliga möte i Malmö.
Varmt välkommen med din anmälan!

PROGRAM Årligt möte 22 nov 2018

UPPDATERAT REGISTER

Under det senaste året har vi arbetat med att uppdatera delar av själva registret, utbildningsmaterialet och vår webbutbildning. Uppdateringarna i registret kommer att göras efter sommaren och de innebär en hel del förändringar i själva handhavandet av registret.
Vi kommer att göra vårt bästa för att informera er om nyheterna och förändringarna och då främst via hemsidan, nyhetsmail och i vår Facebook-grupp. Vi hoppas att ni tar del av den informationen som skickas ut.