2013-03-21

Registrering i kvalitetsregister av personer som är beslutsoförmögna.

Datainspektionen har förelagt tre kommuner att upphöra med att registrera varaktigt beslutsoförmögna i Senior Alert. Alla tre kommunerna har redovisat rutiner för hur de agerar när det gäller varaktigt beslutsoförmögna personer. Enligt Datainspektionens bedömning förefaller inte kommunernas rutiner vara utformade så att de inkräktar på personernas integritet.

Datainspektionen skriver:

”En rutin som innebär att den personuppgiftsansvariga, som en sista utväg, om legal ställföreträdare saknas, informerar en anhörig och sedan endast registrerar om den nära anhörige tror att den beslutsoförmögne inte motsatt sig, skulle enligt Datainspektionens uppfattning ge förutsättningar att beakta både patienternas personliga integritet och vårdens behov av att kunna utveckla och säkra kvaliteten. Datainspektionen kan dock inte se att en sådan rutin ryms inom det rådande regelverket.”

Datainspektionen framhåller också att frågan om de varaktigt beslutsoförmögnas ställning inom hälso- och sjukvården under flera års tid varit föremål för utredning och debatt. Frågan har på nytt aktualiserats inom ramen för den pågående Utredningen om rätt information i vård och omsorg (S 2011:13). Datainspektionen anser att det är angeläget att utredningen föreslår en lagreglering, som tillgodoser såväl behovet att utveckla och säkra vårdens kvalitet, som de enskildas rätt till personlig integritet.

http://www.kvalitetsregister.se/nyheter/senior-alert

Jurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, har ett resonemang och förtydligande hur huvudmännen kan agera: http://www.kvalitetsregister.se/nyheter/datainspektionens-uttalande

 
Det är varje huvudmans ansvar att själv skapa rutiner kring detta.
Finns det tveksamheter, kan enheterna använda metoden i BPSD-registret och dokumentera detta på ett speciellt dokument. Ett dokument för detta finner du HÄR
Uppgifterna kan registreras i efterhand, då frågan har klargjorts.