BPSD-registret använder sig av certifierade utbildare, dels för att öka tillgängligheten på utbildningstillfällen runt om i landet, men också för att det behövs någon som kan ge stöd och hjälpa till med implementeringen på enheterna.

Som certifierad utbildare är du länken mellan BPSD-registret och användarna inom ett avtalat område (kommun, län, verksamhet etc.). Du ansvarar bl.a för att genomföra administratörsutbildningar och för att stötta vid implementeringen genom ex. återträffar.
Uppdraget att fungera som certifierad utbildare ska vara väl genomtänkt och långsiktigt och vara förankrat i kommunens/verksamhetens ledning. Uppdraget tar en hel del tid i anspråk och det är viktigt att du inom din befintliga tjänst ges tidsmässiga och ekonomiska förutsättningar till detta, då det inte utgår någon ersättning från BPSD-registret.

Hur blir man certifierad utbildare?

Innan man tar på sig uppdraget som certifierad utbildare är det viktigt att det finns en långsiktig och väl genomtänkt planering framåt; bl.a. om vad uppdraget ska omfatta och hur mycket tid uppdraget kommer att ta.

Certifieringsutbildningen är på 4 sammanhängande dagar och den genomförs i Malmö.

Fr o m hösten 2019 har vi ändrat upplägget av Certifieringsutbildningen och den inkluderar nu den obligatoriska Administratörsutbildningen.
Du som anmäler dig till Certifieringsutbildningen fr o m hösten 2019 behöver inte nödvändigtvis vara administratör sedan innan även om det är en fördel.

Kostnad

Vi tar ut en engångskostnad på 1500 kr per person exkl. moms i samband med certifieringsutbildningen för utbildningsmaterial & förmiddags- och eftermiddagsfika samt luncher.

Resa & logi bekostas och ordnas av er egen verksamhet.

Förutsättningar & förkunskaper för att bli certifierad utbildare (uppd. juni 2019)

Frågor & svar

Vad innebär detta uppdrag, förutom att hålla i administratörsutbildningar?

Den största delen är utan tvekan att aktivt arbeta för att varje enhet kommer igång och förstår vinsterna av att arbeta med BPSD-registret.
Man bör ha möjlighet att kunna besöka de olika enheterna för att eventuellt ge stöttning och handledning när det gäller t.ex upplägg och vårdåtgärder, men även se till att enheten tar ut statistik och vet hur de ska använda sina resultat.

Att minst en och gärna flera gånger per termin, hålla i återträffar både för de anslutna enheterna, men också gärna för att samla hela kommunen.

Varje år arrangerar vi nätverksträffar för certifierade utbildare och vi rekommenderar att man som certifierad utbildare deltar vid minst ett tillfälle per år. Tyvärr har vi ingen möjlighet att bekosta resa och uppehälle vid nätverksträffarna.

Varför måste jag gå om administratörsutbildningenom om den är äldre än 6 månader?

Det övergripande syftet är för att du som certifierad utbildare ska kunna föreläsa i två dagar till bilder och material som inte är ditt eget och för att alla ska ha samma föreläsning att utgå från.
En annan anledning är att när man själv går sin administratörsutbildning, gör man det med syftet att själv lära sig om registret. Då lyssnar man på ett sätt. När du går om din administratörsutbildning för att bli certifierad utbildare, så lyssnar du på ett annat sätt och lägger märke till t.ex. upplägg och disposition av tiden.

Fr o m hösten 2019 behöver du inte längre vara administratör sedan innan eller gå om Administratörsutbildningen, utan den kommer att ingå i Certifieringsutbildningen som förlängs till 4 dagar.

Varför måste jag gå om administratörsutbildningenom om jag gått för en annan certifierad utbildare?

Anledningen till att du måste gå om administratörsutbildningen är att vi vill att alla ska ha samma föreläsning att utgå från.

Du måste ha gått din egen administratörsutbildning för någon av oss som arbetar vid BPSD-registret (Eva Granvik, Carina Törnkvist eller Håkan Minthon)

Vi har just nu drygt 290 certifierade utbildare runt om i landet och vi gör vårt bästa för att lyssna av dessa. Dessvärre har vi inte riktigt möjligheten att följa upp alla inom rimlig tid och kan därför inte alltid med säkerhet veta att de är helt uppdaterade på materialet.

Detta är ett koncept som man förbinder sig att arbeta efter. Det är dock mindre sannolikt att tro att alla säger precis samma sak till alla bilderna, så för att få det så likt ursprungsmaterialet som möjligt är det viktigt att alla har samma grundföreläsning att utgå från och vet vad vi vill förmedla med bilderna.

Fr o m hösten 2019 behöver du inte längre vara administratör sedan innan eller gå om Administratörsutbildningen, utan den kommer att ingå i Certifieringsutbildningen som förlängs till 4 dagar.

Vem bekostar administratörsutbildningen?

Administratörsutbildningen bekostar ni själv. Vi tar ut en kostnad på 750:- exkl. moms och den kostnaden omfattar utbildningsmaterial samt fika & lunch båda dagarna.
(Gäller t o m våren 2019)

Fr o m hösten 2019 kommer Certifieringsutbildningen att förlängas till 4 dagar. Vi tar då ut en kostnad på 1500:- exkl. moms och den kostnaden omfattar utbildningsmaterial samt fika & lunch båda dagarna.

Resa och uppehälle vid administratörsutbildningen har vi tyvärr ingen möjlighet att bekosta, utan de kostnaderna står din egen verksamhet för.

Finns det andra administratörsutbildningar än i Malmö?

Vi från BPSD-registrets kansli håller våra utbildningar i Malmö.

Vad kostar certifieringsutbildningen?

Certifieringsutbildningen i sig är kostnadsfri, men vi tar ut en kostnad på 750:- exkl. moms för utbildningsmaterial samt fika & lunch (ingår alla tre dagarna).
Resa och uppehälle ordnas och bekostas av er egen verksamhet.

Fr o m hösten 2019 tar vi ut en kostnad på 1500:- exkl. moms för utbildningsmaterial samt fika & lunch (ingår alla fyra dagarna).

Finns det fler certifieringsutbildningar än de som står på hemsidan?

Om det görs en stor satsning i ert län eller i någon av de större städerna kan vi eventuellt ordna utbildningar på plats hos er. Detta kräver dock planering och framförhållning, eftersom vi ofta ligger ett halvår framåt när vi bokar.

Kontakta oss gärna, så försöker vi hitta en lösning.

Om vi ska göra en storsatsning för länet; vad bör vi tänka på?

Planering är A och O. Det är viktigt att välja vem som ska bli certifierad utbildare med omsorg och att se till att de får tid avsatt till att arbeta med detta.

Läs noga igenom all information på hemsidan (framförallt denna sidan) om vad som förväntas av dig som certifierad utbildare samt annan information som är bra att tänka igenom och känna till, exempelvis den länkade information här på sidan om att göra en handlingsplan i förväg.

Det finns certifierade i länet men vår kommun vill satsa på en egen

Det går alldeles utmärkt att ha en egen certifierad utbildare i kommunen eller inom den privata verksamheten, det är dock viktigt att i förväg göra upp en handlingsplan och att se över vilket behov som finns.

Fundera igenom hur många som kan behöva utbildas, så inte den certifierade utbildaren efter några få utbildningar redan har utbildat alla. Det ställs krav på att man ska kunna hålla minst en utbildning per år, men detta kravet är väldigt lågt satt. Ska man känna sig bekväm med att hålla utbildningen behöver man hålla regelbundna utbildningar flera gånger om året.
Är ni en liten kommun finns det kanske möjlighet att gå ihop med en annan kommun? Den certifierade utbildaren kan hyras in av grannkommunen eller så kan man göra ett utbildningsbyte där ena kommunen utbildar i ett ämne och den andra står för utbildningen i BPSD-registret.

Varför måste vi göra en handlingsplan innan utbildningen?

Ju tydligare uppdraget är för den certifierade utbildaren och ju noggrannare handlingsplan som är gjord, desto större chans har den certifierade utbildaren med att komma igång med sitt uppdrag. Handlingsplanen presenteras på utbildningen där det finns möjlighet att revidera den.

Är det bättre om man är en eller flera som utbildar?

Det krävs mycket av en person för att hålla i en utbildning, så det kan vara en fördel att vara två personer som hjälps åt. Dessa två kan komplettera varandra kunskapsmässigt och ha stöd av varandra.

Hur mycket tid kommer tas i anspråk?

En av de svåraste frågorna att svara på. Det beror helt på hur stort uppdrag man har och hur mycket tid man avser att lägga på implementeringen. Man behöver räkna med minst en dags förberedelse inför en utbildning och en dags efterarbete.

Vad gäller implementeringen måste man ha möjlighet att ha återträffar, minst en gång och gärna flera gånger per termin. Man bör också ha möjlighet att kunna närvara på enheten för att prata om hur det går med arbetet med registret och viss handledning.

Certifieringsutbildningen / Malmö

MALMÖ 1-4 OKTOBER 2019
FULLBOKAD

MALMÖ 19-22 NOVEMBER 2019 (ANMÄLAN SENAST 20/9 2019)
FULLBOKAD

MALMÖ 25-28 FEBRUARI 2020 (ANMÄLAN SENAST 6/1 2020)
FULLBOKAD

Hur anmäler jag mig till utbildningen för certifierade utbildare?

Innan du anmäler dig till certifieringsutbildningen vill vi att du noga tar del av informationen på denna sidan och att du har ett väl förankrat uppdrag och en långsiktig planering. Anmälan är personlig. Avbokning utan kostnad är möjlig fram till två månader innan kursstart, därefter faktureras hela kostnaden vid avbokning.

Obs! Fr o m hösten 2019 förlängs Certifieringsutbildningen till 4 dagar och då ingår Administratörsutbildningen i denna utbildningen.

 

Välkommen med din ansökan!