Omvårdnaden av personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom ska vara personcentrerad och i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer ges en personcentrerad omvårdnad av personer med demenssjukdom prioritet 1.

Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp och förhållningssätt som ofta nämns i olika sammanhang när man diskuterar god vårdkvalité, men vad innebär det egentligen?

Personcentrerad omvårdnad grundar sig i Tom Kitwoods teori om att vi som vårdar ska se och utgå från personen vi vårdar och inte dennes sjukdom.

Tonvikten ligger på psykologiska aspekter och människors lika värde. Personens upplevelse av verkligheten sätts i fokus och omvårdnaden utgår från personens levnadshistoria, värderingar och vanor och syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön mer personlig. Inom den personcentrerade omvårdnaden är synen på personen central. Alla människor är unika och ska bemötas med respekt, värdighet och kärlek och ses som kompetenta med resurser och förmågor trots sin sjukdom.
Vi som personal ska värna personens självbestämmande och se den vi vårdar som en aktiv samarbetspartner, där vi försöker upprätta en jämlik relation och sträva efter att göra vad som är bäst för personen utifrån dennes perspektiv.

 

Dawn Brooker har fortsatt att utveckla begreppet Personcentrerad omvårdnad och använder VIPS-modellen för att beskriva vilka delar som ingår i en personcentrerad omvårdnad;

Dessa delar innebär att vi;
– Värderar personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras vårdare
– bemöter och behandlar personer som Individer
– utgår från personens Perspektiv
– skapar en vardaglig och stödjande Social miljö där det är lätt att ha en demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Som omvårdande personal har vi en viktig och ibland direkt avgörande roll i hur den vi vårdar mår och vilket välbefinnande personen upplever. För att kunna vårda en person med demenssjukdom/kognitiv sjukdom krävs att vi har goda kunskaper om demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar och i hur sjukdomarnas olika symtom kan yttra sig för den enskilda personen.

För att kunna vårda, krävs också att vi har viljan att förstå och att lära känna den vi vårdar, att vi har kunskap om personens levnadshistoria, personlighet, vanor, behov och önskemål samt att vi har och ges förutsättningar att tillgodose de behov som finns hos personen i den aktuella situationen.

 

Genom vårt bemötande, med respekt för att personen är en unik individ med egna känslor och upplevelser och genom god omvårdnad, kan vi påverka de symtom som demenssjukdomen/den kognitiva sjukdomen kan orsaka.

En person med demenssjukdom/kognitiv sjukdom har ett stort behov av närhet, tröst, trygghet och av att få känna sig betydelsefull och delaktig i olika sammanhang. Här är vi som vårdar oerhört viktiga i att stärka den vi vårdar genom bekräftelse av dennes person och vilja, genom att erbjuda gemenskap, närhet och meningsfulla aktiviteter på en riktig och anpassad nivå.

 

För att lyckas med en personcentrerad omvårdnad krävs även att det finns ett stöd inom organisationen att arbeta enligt förhållningssättet samt en gemensam värdegrund för personalen att utgå från. Det krävs tid för diskussion och för reflektion och det krävs en anpassning av den fysiska miljön.