Var/hur lagras insamlad data? På lokal server? Centralt?

Data lagras på en central server på kunskapscentrat EyeNet (www.eyenetsweden.se) som har en mångårig erfarenhet av att driva kvalitetsregister. De har hjälpt till i uppbyggnaden av registret och borgar för en säker hantering av data.

Hur är den webbaserade utbildningen uppbyggd och vad innehåller den?

Den är uppbyggd som ett bildspel, med text, foto och korta filmer. Den innehåller kort information om de vanligaste demenssjukdomarna och har därefter fokus på BPSD (orsaker, analys, åtgärder) och bemötande. Den är utformad så att man kan sitta själv vid datorn och göra den (ingen större datorvana behövs) men även använda den som diskussionsunderlag eftersom det finns en del reflektionsfrågor.

Innebär registrering att personens personnummer lagras/läggs in?

Ja. Detta är för att det ska vara möjligt att ta bort data om någon vill raderas från registret. Om man kodar de som läggs in i systemet kan det finnas en risk att det blir svårt att hitta en enskild individ.

Är metoden godkänd i Sverige? Evidens? Forskningsresultat

Att göra en skattning av symtom kräver inget godkännande. Vi skattar ju dagligen med hjälp av andra skalor, tex Norton. NPI-skalan är validerad och reliabilitetstestad och används i många vetenskapliga studier.

Efter skattningen sker en genomgång av tänkbara orsaker till BPSD och dessa är angivna i bla Läkemedelverkets rekommendationer vid BPSD (2008) samt en mängd andra vetenskapliga studier.

De åtgärder som föreslås för att minska BPSD är de som finns angivna i De Nationella riktlinjerna för vård av och omsorg av personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) och på så sätt blir detta sätt att arbeta ett sätt att implementera de Nationella Riktlinjerna.

Kan alla yrkestitlar (biträden, undersköterskor och sjuksköterskor) skatta med instrumentet? Ställs det specifika krav på baskunskaper hos dem som skattar med hjälp av NPI (Neuropsychiatric Inventory) instrumentet?

Den som känner personen väl kan använda skalan, oavsett yrkesfunktion. Dock krävs samverkan mellan olika yrkesprofessioner för att upprätta en vårdplan.

Behövs det mätning av de övriga parametrarna så som t ex kognition (MMSE) och depression SDS?

Nej.

Diagnoser: inkluderas alla med demenssjukdom eller speciell typ av diagnos som t ex Alzheimers sjukdom?

Alla demensdiagnoser inkluderas.

 

 

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande