I ett kvalitetsregister registreras personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. Detta gör att varje enhet kan följa sin verksamhet och när ett register är fullt utbyggt är det möjligt att följa upp hur vården ser ut för alla patienter i landet inom det område registret omfattar. Detta leder till lärande och förbättringsarbete.

Registren byggs upp av de yrkesgrupper som själva skall ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samverkar med Socialstyrelsen på central nivå och stöder registren ekonomiskt. I arbetet på nationell nivå medverkar också Svenska Läkarsällskapet och Svensk sjuksköterskeförening

Alla register lämnar varje år en förnyad ansökan om ekonomiskt stöd, och får i samband med detta en återkoppling med förslag på utveckling och förbättring av registret. Denna återkoppling är en viktig del i kvalitetssäkringen av de Nationella Kvalitetsregistren.

Om Du vill veta mer: www.kvalitetsregister.se

 

Här finner du en översikt över nationella kvalitetsregister Hitta register | Kvalitetsregister | SKR

 

Centralt personuppgiftsansvar (CPUA)

För den hantering av personuppgifter som sker i det samlade Nationella Kvalitetsregistret, det vill säga innehållande uppgifter från samtliga inrapporterande vårdgivare, får endast myndigheter vara ansvariga. Detta ansvar kan kallas centralt personuppgiftsansvar (CPUA). CPUA för BPSD-registret är Region Skåne.

Läs mer om CPUA här: http://www.kvalitetsregister.se/drivaregister/juridikochregelverk.1946.html

 

LÄTTLÄST INFORMATION om kvalitetsregister