BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister

 

BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och registret stöds av Sveriges kommuner och regioner, SKR

Vad är ett kvalitetsregister?

Läs gärna mer om kvalitetsregister på länken Nationella Kvalitetsregister
Se gärna BPSD-registrets film om kvalitetsregister på hemsidans startsida.

Vad är BPSD?


 

BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.
Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

 

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar.
BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

BPSD-registrets syfte är att genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka livskvalitén för personen med demenssjukdom.

 

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

  • Ökad livskvalité för personen med demenssjukdom
  • Implementering av de nationella riktlinjerna
  • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
  • Teamarbete & tydliga mål
  • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
  • Att tydliggöra vårdtyngden & bidra till en verksamhetsutveckling

En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på
observation av BPSD, analys, åtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder

Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH) som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom.

Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En bemötandeplan utformas och individanpassade åtgärder sätts in. När man arbetat med åtgärderna under en bestämd tidsperiod, utvärderar man dessa genom att göra en ny NPI-skattning och upprepa processen.

BPSD-administratören vid enheten registrerar insamlad data och detta sammanställs till en rapport som kan skrivas ut och användas i det dagliga arbetet på enheten. Från registret kan även statistik över egna data jämföras med övriga riket.

På hemsidan presenteras BPSD-registrets kvalitetsindikatorer öppet för allmänheten. Data kan tas fram för riket som helhet och jämföras med län och kommun. För att ingen enskild individ ska kunna pekas ut, visas inga data om underlaget är för litet.

Vill du veta mer om hur arbetet med BPSD-registret fungerar?

Bildspelet här bredvid ger en tydlig överblick och passar bra som information för t.ex nya användare, repetition och/eller för att få en samlad bild över BPSD-registret.
(Klicka på ikonen bredvid för att öppna bildspelet)