BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister

 

BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med kognitiva sjukdomar/demenssjukdom och registret stöds av Sveriges kommuner och regioner, SKR

Vad är ett kvalitetsregister?

 

Ett Nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Syftet är att möjliggöra systematisk förbättring och utveckling av hälso- och sjukvårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska även möjliggöra forskning och jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå.
Avidentifierade uppgifter får, efter sekretessprövning, lämnas ut för något av ovanstående ändamål. Användningen av nationella kvalitetsregister regleras i patientdatalagen (2008:355).
Av patientdatalagen följer att vårdgivaren ansvarar för sin egen behandling av personuppgifter (personuppgiftsansvar) och en centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) ansvarar för data i kvalitetsregistret.
Idag finns det ett hundratal kvalitetsregister i Sverige varav fem av dessa även verkar inom den kommunala äldreomsorgen. BPSD-registret är ett av dessa fem kommunala kvalitetsregister.

 

Läs gärna mer om kvalitetsregister på länken Nationella Kvalitetsregister
Se gärna BPSD-registrets film om kvalitetsregister på hemsidans startsida.

Vad är BPSD?

 

BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demensjukdom – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.
Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen själv, men även för närstående och vårdpersonal.

En utförlig definition av BPSD finner du HÄR

 

Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.
BPSD-registret kan vara ett stöd i denna process.

BPSD-registrets syfte är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta innebär och att genom detta öka livskvalitén för personen med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

 

Att arbeta med BPSD-registret & en bra struktur i omvårdnadsarbetet kan bidra till:

 • Ökad livskvalité för personen
 • Implementering av de nationella riktlinjerna
 • Personcentrerad omvårdnad & ett gemensamt språk för personalen
 • Teamarbete & tydliga mål
 • Kvalitetssäkring genom ständiga uppföljningar
 • Att bidra till en verksamhetsutveckling

En tydlig struktur i omvårdnaden bygger på
observation av BPSD, analys av tänkbara orsaker, åtgärder samt utvärdering av insatta åtgärder

Det multiprofessionella teamet runt personen som ska registreras i BPSD-registret börjar med att observera förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD med hjälp av NPI-NH skalan (Neuropsychiatric Inventory Scale – Nursing Home). Efter detta görs en analys av tänkbara orsaker till symtomen enligt en checklista i registret.

En obligatorisk bemötande- och kommunikationsplan utformas och i den ska det tydligt framgå hur mötet och kommunikationen mellan personen som vårdas och personalen ska ske för att förebygga och/eller lindra BPSD.
Vid behov ska även personcentrerade vårdåtgärder tas fram utifrån vad som framkommit vid observationen och analysen. Dessa vårdåtgärder skrivs in i registret, där även syftet med dem samt vilket symtom de sätts in för att minska ska anges.

När registreringen gjorts i samtliga steg kan personalen skriva ut en personrapport och använda denna i det dagliga omvårdnadsarbetet på enheten. Efter att personalen utfört vårdåtgärderna och följt bemötande- och kommunikationsplanen under den tid som bestämts, görs en uppföljning för att utvärdera effekten av åtgärderna. Utvärderingen innebär att processen görs om genom en ny observation av symtomen och följer därefter alla steg som ingår i en registrering; observation, analys av tänkbara orsaker, nya eller fortsättning av pågående åtgärder samt en avstämning av aktuella läkemedelsordinationer.

Indikatorer i BPSD-registret

 

Indikatorer för diagnos, NPI-NH, tänkbara orsaker, bemötande- och kommunikationsplan och eventuella vårdåtgärder skrivs in i registret. Även aktuella läkemedel och ändring av dessa registreras.

 

BPSD-registrets kvalitetsindikatorer kan öppet följas på registrets hemsida och de visas på kommun-, läns- och riksnivå.
Kvalitetsindikatorer som följs är följande;

 • NPI-poäng över tid för personer i registret
 • Andel personer i registret med Alzheimers sjukdom som har symtomlindrande demensläkemedel
 • Registreringar där ett multiprofessionellt team har deltagit
 • Personer som är bedömda smärtfria samt användning av smärtskattningsskala i bedömningen
 • Syftet med insatta åtgärder vid samtliga registreringar under året
 • Genomsnittliga dygnsdosen av sex olika läkemedel per person och år

 

För att följa data och resultat på enhetsnivå krävs behörighet till aktuell enhet. Behöriga användare kan se alla uppgifter som skrivits in i BPSD-registret och följa sina resultat genom att logga in på aktuell enhet.

Vill du veta mer om hur arbetet med BPSD-registret fungerar?

Bildspelet här bredvid ger en tydlig överblick och passar bra som information för t.ex nya användare, repetition och/eller för att få en samlad bild över BPSD-registret.
(Klicka på ikonen bredvid för att öppna bildspelet)