Angående prestationsersättningen för nuvarande period gäller att 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner, vars utförare oavsett driftsform inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom och registrerar i BPSD-registret. Prestationsersättningen utbetalas till kommunerna i relation till antalet utförda registreringar i BPSD-registret

 

Mätperiod: 1 oktober 2012 till 30 september 2013. 

Sista dag för inmatning i kvalitetsregistret: Uppgifter gällande t.o.m. september 2013 kan inmatas i registret t.o.m. den 15 oktober för kvalificering till prestationsersättning 2013.

 Fördelning av medel: 50 miljoner fördelas på antalet registreringar i BPSD-registret genom att ett värde per registrering räknas fram. Medlen fördelas sedan till kommunerna i relation till antalet utförda registreringar i BPSD-registret.

 Utbetalning av medel: BPSD-registret lämnar uppgifter till Socialstyrelsen avseende registreringar enligt ovan senast den 1 november 2013. Socialstyrelsen lämnar efter gjord bedömning förslag till utbetalning av medel till Socialdepartementet senast den 1 december 2013. Medel utbetalas efter regeringsbeslut av Kammarkollegiet till SKL. Berörda huvudmän får därefter rekvirera sina medel från SKL för att användas under 2014