Ordet ”implementera” betyder att genomföra, förverkliga. I dagligt tal menar vi att vi förändrar något, ofta ett arbetssätt, så att det nya arbetssättet blir vår nya vardag.

Implementering är en process, inte en händelse. För att någonting överhuvudtaget ska hända, måste de som ska göra förändringen vara motiverade. När tillräckligt många är motiverade börjar själva förändringsfasen som kan vara kort vid mindre förändringar eller lång (upp till två år) vid större förändringar så som att implementera ett förändrat arbetssätt.

När förändringen är en del av det naturliga arbetet och när medarbetarna känner att ”så här har vi ju alltid gjort” – då är förändringen stabiliserad och implementerad i verksamheten.

Många tror att nya metoder sprider sig själva och att den som utbildas i en ny metod också använder den. Sådan är dock inte verkligheten.
Goda förutsättningar för en lyckad implementering är bland annat:

 • Att det finns ett upplevt behov av det som ska implementeras & en vilja till förändring
 • Beslutfattares/enhetschefens stöd, engagemang & intresse är grundläggande
 • Att man ges tid till att lära in nya metoder & att det finns tålamod att tänka långsiktigt
 • Synliga resultat måste finnas för alla som deltar i en förändring
 • Att man utvärderar & får feedback på det man gör

Tips för att underlätta implementeringen av BPSD-registret

 • Allmän information till all berörd personal, eftersom alla måste vara & känna sig delaktiga
 • Utse två nyckelpersoner/BPSD-administratörer
 • Utbildning till alla (webbutbildningen)
 • Noggrann tidsplan vid registreringar, dvs. inbokade tider då uppföljningar ska ske
 • Börja i liten skala
 • Regelbunden återkoppling till chefer och övrig personal.
 • Hitta ett befintligt forum för att diskutera allmänt kring resultat och upplägg av registerarbetet

Socialstyrelsen har gett ut en broschyr om implementering. Läs gärna mer  HÄR

På länken finner du tips som kan underlätta implementeringen i ordinärt boende BPSD-registret i ordinärt boende

 Tänk på att implementering tar tid !