Ett verktyg att arbeta med


 

En av fördelarna att arbeta med registret är att man som personal får en tydligare, mer genomtänkt struktur att arbeta efter. Man får ett verktyg, vilket kan underlätta arbetet med:

– att observera BPSD
– att analysera tänkbara orsaker till BPSD
– att skriva en individuell bemötandeplan
– att sätta in personcentrerade åtgärder
– att utvärdera åtgärdernas effekt på BPSD

 

Hur man praktiskt arbetar med BPSD-registret skiljer sig lite åt och varje enhet kan anpassa användandet till sin verksamhet. Vid utbildningarna som vi anordnar för blivande administratörer i det multiprofessionella teamet på arbetsplatsen, förmedlar vi de erfarenheter och goda exempel som vi kan rekommendera er att arbeta efter.

 

Observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI-NH, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. Efter skattningen genomförs en analys av eventuella orsaker med hjälp av en checklista.

Personcentrerade & individanpassade åtgärder


 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom ska bygga på att varje enskild människa, trots sin sjukdom, får fortsätta att stå i fokus i sitt eget liv. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och åtgärderna individanpassade. För att lyckas med detta behövs mycket kunskap; både om demenssjukdomar och om personen man vårdar. Här är personens Levnadsberättelse en viktig pusselbit – läs gärna mer om detta på sidan ”Levnadsberättelsen”

 

När det gäller att hitta individanpassade åtgärder, så får vi ibland förfrågningar om det inte kan finnas en förslagslista på dessa, då det ibland upplevs svårt att komma på bra åtgärder. Vi är tveksamma till standardiserade åtgärder, då risken finns att man tappar bort det individanpassade tankesättet.

Utvärdering – Hur vet jag att det jag gör har en positiv effekt?


 

Att arbeta personcentrerat och med åtgärder är egentligen inget nytt, inte heller att dessa ska utvärderas. Tyvärr har man ofta haft svårt att utvärdera vad man arbetat med, kanske för att det inte riktigt funnits en bra metod för detta, utan man har nöjt sig med att ”tycka” – vilket ju är svårt att mäta.

I BPSD-registret utvärderar man genom att upprepa hela processen.
Man börjar med att göra en ny skattning med NPI-NH-skalan, vilket gör att man kan jämföra resultatet från förra tillfället med det nya. Därefter fortsätter man med resten av processen; att utesluta tänkbara orsaker med hjälp av checklistan, man uppdaterar bemötandeplanen och ser över insatta åtgärder. Kanske behöver de bytas eller förändras och kanske ska man prova någon annan åtgärd.

Genom att regelbundet och vid behov upprepa hela processen får man resultat som går att mäta.

 

Om man inte utvärderar sitt arbete, är det också svårt att visa upp ett resultat och detta är viktigt ur flera aspekter. Allra viktigast är det för personen med demenssjukdom; har denne blivit hjälpt av det vi gjort eller ska vi göra på något annat sätt.
För omvårdnadspersonalen är viktigt att kunna se ett resultat av arbetet man gör; dels för att få bekräftelse på det arbete man utfört, men också för att känna delaktighet och bättre kunna förstå vikten av långsiktiga förändringsarbeten.
För verksamhetschefer/arbetsledning kan statistiken som tas ut ur registret användas till bl.a. förbättringsarbete, kvalitetssäkringsarbete samt att jämföra sina resultat med kommun, län och riket.