Att använda sin statistik i förbättringsarbete

Ett av syftena med kvalitetsregister är att de ska möjliggöra en systematisk förbättring och utveckling av hälso- och sjukvårdens kvalitet.
Alla uppgifter i BPSD-registret skrivs in i ett webbaserat system, där verksamheterna kan följa och skriva ut statistik över sina resultat. Syftet med statistiken är att resultat ska användas dels för förbättringar på individnivå, men också att enheter ska använda och arbeta med sina resultat i förbättringsarbete på enhetsnivå.

I BPSD-registret går det att följa resultat på olika nivåer och data ger underlag till förbättringsarbeten på individ-, enhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

Vilken statistik kan man se i BPSD-registret?

Vilken statistik man kan se beror på vilken behörighet man har. Data på individnivå visas endast för behöriga användare vid den specifika enheten, medan annan mer övergripande data visas öppet på hemsidan och kan tas fram på enhets-, kommun-, läns- och riksnivå. På hemsidan kan alla öppet följa BPSD-registrets kvalitetsindikatorer samt titta på kvantitativa data över antal registreringar.

 

Individnivå
Redan efter andra registreringen kan man på individnivå börja utvärdera effekten av insatta vårdåtgärder i ett diagram som visas i varje individs personregistreringar. Diagram visar förändringar av de symtom som skattats med hjälp av NPI NH-skalan och visas både per symtom och totalt för den sammanlagda NPI NH-poängen.
(För att ta del av data på individnivå krävs behörighet att logga in på aktuell enhet).

 

Grunddata
Grunddata avser uppgifter om antal personer, könsfördelning och medelålder för de personer som registrerats på aktuell enhet samt ett diagram över vilka diagnoser som förkommer hos de registrerade personerna på enheten. Data visas gemensamt i siffror för hela enheten och den är helt avidentifierad. Alla uppgifter kan jämföras med motsvarande siffror för hela riket. Varje enhet kan själv ta fram sina data och skriva ut dem direkt alternativt få dem skickade till en mailadress.
Grunddata kan endast ses då man är inloggad på en enhet och den finns uppe i den röda listen under ”Statistik”.
(För att ta del av grunddata på enhetsnivå krävs behörighet att logga in på aktuell enhet)

 

Enhetsnivå
Data på enhetsnivå visas till viss del öppet när det gäller kvantitativa data. På hemsidan går det att ta del av exportfiler som visar rikets alla anslutna enheter samt antal gjorda registreringar.
Övriga data på enhetsnivå visas i den modul inne i registret som vi kallar för Visualisering. Där kan man som användare själv välja vilka variabler och enheter man vill titta på och kombinera dessa. Data går att följa över tid och att jämföra med motsvarande resultat för kommun, län och rike.
(För att ta del av data på enhetsnivå i visualiseringen krävs behörighet att logga in på aktuell enhet)

 

Kommun-, läns- och riksnivå
Övergripande data på kommun-, läns- och riksnivå visas öppet på hemsidan i BPSD-registrets kvalitetsindikatorer. Läs mer om Kvalitetsindikatorerna nedan.
(För att ta del av data i kvalitetsindikatorerna krävs ingen behörighet utan de visas öppet för alla)

Kvalitetsindikatorer

BPSD-registrets kvalitetsindikatorer visas öppet för alla på hemsidan. Här kan du följa data på kommun-, läns- och riksnivå.

Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret

Hur vet vi att en förändring vi gör är en förbättring? För att kunna veta det måste vi mäta före och efter förändringen.
Nedan finner du tre korta filmer som beskriver hur ett förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret kan genomföras.

Webbaserat verktyg för förbättringsarbete

I BPSD-registret finns ett webbaserat verktyg för förbättringsarbete integrerat i BPSD-registret.
Verktyget bidrar med en tydlig struktur för genomförande av förbättringsarbeten på enhetsnivå och hämtar samt presenterar data direkt från registrets databas. För att nå verktyget behöver användare vara inloggade.

Rapport från BPSD-registret (januari 2022)

Ett projekt i Förbättringsarbete genomfördes under perioden 2020-2021 med hjälp av åtta av BPSD-registrets certifierade utbildare. Resultatet av satsningen kan du läsa i BPSD-registrets slutrapport på länken här FÖRBÄTTRINGSARBETE – SLUTRAPPORT projekt – jan 2022 

 

Läs gärna mer på länkarna nedan om regeringens satsningar som låg till grund för BPSD-registrets projekt;
– Under 2020 gjorde regeringen en extra satsning på demensvården med sammanlagt 11 miljoner kronor (Läs mer här). En del av dessa medel gick till BPSD-registret för att öka kunskapen gällande BPSD och hur man kan använda sina data i förbättringsarbete.
– Under 2021 gjordes ytterligare en satsning; Satsningar på drygt 7 miljoner inom demensområdet – Regeringen.se

Bilaga till slutrapport (februari 2023)

”Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret – redovisning av projektmedel från Socialdepartementet”
Under år 2022 erhöll BPSD-registret extra medel från Regeringskansliet för att fortsätta att vidareutveckla det arbete som påbörjades vid den tidigare satsningen och som syftar till att öka användandet av registerdata i förbättringsarbete. Denna slutrapport är en sammanställning över aktiviteter som genomfördes under år 2022 inom ramen för erhållna projektmedel. FÖRBÄTTRINGSARBETE – Slutrapport – februari 2023

Resultat från två projekt i förbättringsarbete / BPSD-registret

Resultat från ett digitalt projekt i förbättringsarbete, maj 2021
Tre enheter som arbetar aktivt med BPSD-registret blev inbjudna i att delta i ett pilotprojekt kring förbättringsarbete. Syftet var att visa hur man kan använda sin data i vardagen. Tre enheter deltog i projektet som pågick under våren 2021;

  • Bergesta omsorgsboende i Nordanstig
  • Burträskgårdarna i Skellefteå
  • Blåvingen i Trollhättan

Här kan du ta del av deras arbete och resultat genom de presentationer de hade på avslutningsdagen

Under 2015-2016 genomförde BPSD-registret ett större projekt där anslutna enheter deltog och arbetade med förbättringsarbeten inom områden i sina egna verksamheter.
Vill du ta del av deras arbeten och om hur projektet lades upp, finner du mer information HÄR

Lyssna på ett gott exempel


 

Lyssna gärna på hur ett förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret genomfördes. (2020)