Beslut om att ansluta sin enhet


 

För att ansluta sig till BPSD-registret upprättas först ett avtal mellan BPSD-registret och den anslutna enheten (kommun, privat utförare, region) och man måste därför ha beslutat & informerat enligt nedanstående punkter:

  • Beslut om att medverka i registret fattas inom kommun/landsting/region eller privat vårdgivare/organisation. På vilken nivå, bestäms utifrån era lokala förutsättningar.
  • Förankra hos IT-enhet att plan finns att gå med i registret.
  • Anmäla till sitt dataskyddsombud att personer registreras.
  • Personuppgiftsbiträdesavtal:
    Tillämpningen av GDPR innebär att det inte behövs skrivas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan BPSD-registret och er som vårdgivare. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. I BPSD-registrets fall skrivs avtalet mellan Region Skåne (CPUA) och RC Syd.Vårdgivare är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter i registret och CPUA för sin behandling, vilket framgår av patientdatalagen.

För mer information: https://www.datainspektionen.se/

 

 

För att använda sig av BPSD-registret och registrera in uppgifter, krävs att ett multiprofessionellt team från verksamheten först genomgår BPSD-registrets obligatoriska administratörsutbildning på 2,5 dagar. Utbildningen hålls lokalt runt om i landet av en certifierad utbildare, som i sin tur är utbildad av BPSD-registrets kansli.

 

Administratörsutbildning


 

När enheten bestämt sig för att gå med i registret anmäler man sig till vår 2,5-dagars administratörsutbildning. Syftet med utbildningen är dels att alla ska ha minst samma kunskapsgrund att utgå från, dels att lära sig att använda & förstå hur BPSD-registret ska användas i praktiken.

Administratörsutbildningar genomförs med hjälp av BPSD-registrets certifierade utbildare. Till vår hjälp har vi ca 370 certifierade utbildare runt om i landet (maj 2022) och de arbetar på uppdrag av sin kommun/län/verksamhet samt är aktiva inom ett specifikt geografiskt område alternativt verksamhet. Anmälan till lokala utbildningar runt om i landet görs direkt till och efter kontakt med respektive områdes certifierade utbildare.
Läs gärna mer om administratörsutbildningen på sidan för Administratörsutbildning.

Kontakta oss gärna på bpsd.sus@skane.se om du har några funderingar.

 

Till BPSD-registret finns också en fristående webbutbildning. Denna ligger öppet här på hemsidans förstasida och den ger en bra kunskapsgrund för samtliga medarbetare vid enheten.
Intyg ges inte efter att man gjort webbutbildningen. Det går bra att göra denna vid återkommande tillfällen eller att gå in och repetera valda delar om behov finns.

 

 

Viktigt att tänka på innan anmälan till administratörsutbildning görs:
Utse ett team med motiverade & intresserade medarbetare, som har intresset, viljan och förmågan att driva arbetet framåt. Det är viktigt att tänka på att det krävs en del datorvana och tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna dokumentera i registret.
Det är också viktigt att det är ett multiprofessionellt team från enheten som deltar, då fördelen med ett multiprofessionellt team är att de olika yrkeskategorierna kompletterar varandras kunskap.
Det är även av största vikt att enhetens ansvariga chef deltar vid utbildningen för att få förståelse för arbetssättet.

Teamets olika funktioner


 

Alla i teamet som deltar vid utbildningen kallas oavsett yrkesroll för ”BPSD-administratörer” men beroende på yrkeskategori har man olika roller/uppgifter i arbetet med BPSD-registret;

Undersköterskan eller annan omvårdnadspersonal har den centrala rollen i arbetet med BPSD-registret och är oftast den som samordnar och håller i själva skattningen och den som gör registreringen på webben.

Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret.

Arbetsterapeuten har specifika kunskaper kring anpassning, hjälpmedel och motivation.

Fysioterapeuten har specifika kunskaper om människans förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt.

Chefen ger personalen förutsättningar att kunna arbeta med BPSD-registret på enheten och ser till att övrig personal får kunskap om registret samt inkluderas i det praktiska arbetet. Chefens roll är också att efterfråga resultat och att presentera dessa i organisationen.

Vid en registrering deltar förutom ovan nämna yrkeskategorier även kontaktpersonen till den person som ska registreras.

Läkaren har det medicinska ansvaret.

MAS/MAR, demenssjuksköterska efterfrågar resultat och redovisar dessa i organisationen.

All personal som har deltagit i administratörsutbildningen har möjlighet att få inloggningsuppgifter till sin enhet. Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte användas av någon annan person.
Om en person avslutar sitt uppdrag på enheten har personen en skyldighet att meddela BPSD-registret detta så att inloggningsuppgifterna kan inaktiveras.

För att lyckas med implementeringen av BPSD-registret på enheten krävs att alla medarbetare har kunskap om vad BPSD-registret är och varför de ska arbeta med det. En bra början är att all personal gör webbutbildningen för att ha en gemensam grund att utgå från.