Almedalsveckan

Efter fem fantastiska dagar i Almedalen är vi fulla av inspiration och känner glädje inför kommande utveckling och för att fortsätta att arbeta med och för att BPSD-registret ska bli ännu bättre.
Ta gärna del av vår korta sammanfattning av upplevelser, arrangemang och möten under veckan.

Rundabordssamtal

Under Almedalsveckan arrangerade BPSD-registret ett Rundabordssamtal. Flera viktiga aktörer och intressenter var inbjudna och bland de som tackat ja till att delta fanns representanter från bl.a. Socialstyrelsen, FSS (Föreningen för Sveriges socialchefer), SKRs samordnare för Nära vård (Sveriges Kommuner och Regioner), Demensförbundet, Svenska Distriktsläkarföreningen, Ledarna inom vård & omsorg, Docent i Hälsoekonomi från KI (Karolinska institutet), Vårdförbundet, Kommunal, Arbetsterapeuterna samt Fysioterapeuterna.

Fokus för samtalet var att tillsammans med oss från BPSD-registret diskutera om hur användningen av BPSD-registret kan vara till hjälp för att utveckla vården och om vinsterna av att genom ett multiprofessionellt och strukturerat arbetssätt, kunna utveckla och skapa kvalitet i vården för den enskilde personen, hos medarbetarna inom vård- och omsorg och för samhället i stort.

Lokalen var fullsatt och fylldes till vår glädje av både inbjudna deltagare och intresserade personer som önskade att delta i samtalet.

Samtalet inleddes med att Moa Wibom, registerhållare för BPSD-registret, på ett tydligt sätt och med hjälp av hela handen förklarade för oss om hur våra kognitiva funktioner och förmågor påverkas vid en kognitiv sjukdom. Att minnet är en viktig kognitiv funktion som försämras vid en kognitiv sjukdom kommer vi dock alltid att komma ihåg och minnas med värme efter den positiva respons samtalet gav.

Grunden i samtalet utgick från en verklig fallbeskrivning, där deltagarna engagerat samtalade kring vilka vinster som skapades genom att personalen i fallbeskrivningen arbetade med hjälp av BPSD-registret.
Vilka vinster blev det för personen, för personalen som vårdade personen och i längden för samhället genom ett multiprofessionellt och strukturerat arbetssätt och hur kan vi tillsammans fortsätta att utveckla vården med hjälp av registerarbetet?

Det gick inte att ta miste på inspirationen som sprudlade i lokalen när samtliga deltagare brast ut i skönsång av ”Pärleporten”!

Att sjunga ”Pärleporten” för att få personen att vakna på gott humör och att stiga ur sängen på morgonen, var en av de kreativa vårdåtgärder som användes i omvårdnaden av personen i den aktuella fallbeskrivningen.
Med hjälp av den individuellt anpassade vårdåtgärden som togs fram genom det multiprofessionella teamets gemensamma kunskap och arbete, så återfick personen i fallbeskrivningen sin livsglädje och aptit samt fick fysisk aktivitet och sitt livsnödvändiga insulin. Resultatet av det multiprofessionella teamets gemensamma arbete gav inte bara personen ett ökat välmående, utan visade också både på hälsoekonomiska och arbetsmiljömässiga vinster, när olämpliga läkemedel och andra mindre positiva händelser kunde undvikas.

Hälsoekonomi

Att arbeta multiprofessionellt och strukturerat med hjälp av BPSD-registret minskar inte bara lidandet för personer med kognitiv sjukdom och förbättrar arbetsmiljön för anställda inom vård- och omsorg, utan bidrar även till minskade kostnader för hela samhället.
Linus Jönsson, läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet berättade om sina pågående uträkningar kring de hälsoekonomiska vinsterna som samhället kan göra genom att arbeta med BPSD-registret och vi hoppas kunna återkomma till hans uträkningar framöver.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att BPSD-registret bedöms vara ett mycket användbart verktyg i den personcentrerade vården och en garant för personens värdighet och livskvalitet, helt i linje med både Nationella riktlinjer och den framtida omställningen till Nära vård.
BPSD-registret anses också möjliggöra kostnadseffektivitet och ge hälsoekonomiska vinster samt erbjuda stora mängder data att forska på, varpå vikten av en mer långsiktigt och hållbar finansiering lyftes för att säkerställa BPSD-registrets framtid.

Tält & mötesplats

BPSD-registret fanns även representerade under Almedalsveckan med en utställar- och mötesplats. Till platsen sökte sig både besökare som var nyfikna och undrade vad BPSD-registret är och besökare som ville få en djupare information om BPSD-registret och diskutera registerarbetet. Många berättade om sina egna erfarenheter från äldreomsorgen och besöken gav oss många intressanta och inspirerande samtal.

”BPSD-registret får FSS fulla stöd”

Föreningen för Sveriges socialchefer, FSS, var inbjudna och deltog i BPSD-registrets rundabordssamtal. Efter samtalet publicerade de en artikel på sin nyhetssida;

”För att säkerställa BPSD-registrets framtida överlevnad är det FSS uppfattning sedan 2014 att BPSD-registret, och även de registreringar som görs inom ramen för Senior Alert, ska vara obligatoriska och ha en statlig finansiering. Som det är ordnat sedan 2014 är deltagandet frivilligt för kommunerna och finansieringen sker genom överenskommelse med SKR. Det är en alltför bräcklig grund för så viktiga verktyg att vila på. Registret är ett verktyg som säkerställer lika vård och omsorg över hela landet och är därför en nationell angelägenhet.
FSS var tydliga vid rundabordssamtalet med att BPSD-registret kan räkna med FSS stöd i det fortsatta arbetet och att vi fortsatt kommer att agera och göra vad vi kan för att registret ska få en stabilare grund att vila på i framtiden”.

Läs gärna hela artikeln på länken här BPSD-registret får FSS fulla stöd – Föreningen Sveriges socialchefer

”Ökad fantasi och bredare tankesätt är nyckeln till en personcentrerad demensvård”.

År 2015 tilldelades BPSD-registret priset Guldskalpellen av Dagens Medicin. Under Almedalsveckan mötte vi Dagens Medicin igen för en intervju om nuet. Läs gärna artikeln här

”Alzheimers’s sjukdom – en fråga om tid”

Lyssna gärna på ett intressant seminarium som genomfördes i Almedalen och som arrangerades av BioArctic AB.

”Är sjukvård och regioner redo för de nya möjligheterna inom diagnostisering som inom en snar framtid finns tillgängliga? Tidig upptäckt är en primär fråga för att personer som drabbas av Alzheimers sjukdom ska ges möjlighet till att leva ett så bra liv som möjligt. Idag vill vi fokusera på hur vi kan möjliggöra för en tidig upptäckt och identifiering av personer som har större risk att insjukna i Alzheimers sjukdom.
Ny teknik, som till exempel blodmarkörer, vilka projekt pågår? Hur påverkar det möjligheterna till bättre vård och utfall, både nu och i framtiden? Vi vill belysa vad som kan behöva förändras i dagens sjukvårdsstruktur givet den kunskap vi har idag och den som kan bli verklighet inom en snar framtid. Har vi rätt kunskap inom primärvården för att snabbt diagnostisera? Finns det någon specialistvård att remittera till? Har vi rätt kompetens?
Frågorna är många och svaren är få – men för personer som drabbats av Alzheimers sjukdom är det en fråga om tid!”

 

Medverkande:
Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande i socialutskottet
Kristina Nilsson (S) vice ordförande i socialutskottet
Linus Jönsson, läkare, civilekonom och docent i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet
Moa Wibom, Silvialäkare, överläkare och enhetschef vid enheten för kognitiv medicin på Ängelholms sjukhus
Sebastian Palmqvist, docent samt överläkare på Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society

Alzheimer’s sjukdom – en fråga om tid | Almedalsveckan Play

Läs gärna mer om BPSD-registret här

På sidan kan du lära dig mer om vad BPSD-registret är och hur det fungerar att arbeta med registret. Du får också en nulägesbild över aktuella siffror om vem som använder BPSD-registret och aktuellt antal registreringar.
Överst på sidan kan du se några korta filmklipp om hur man kan använda sig av BPSD-registret i förbättringsarbete.

Klicka på bilden nedan för att ta del av några av alla våra fantastiska upplevelser & möten från veckan.